Pla d’actuació ANC 2013-2014

El passat 28 de setembre el SECRETARIAT NACIONAL VA APROVAR el Pla d’Actuació 2013-2014 denominat ” VIA CATALANA CAP A LA INDEPENDèNCIA” com a document de síntesi i treball en desplegament i concreció del Full de Ruta.

Aquest text serà PRESENTAT A TOTES LES TERRITORIALS I SECTORIALS ABANS DE FINAL DE MES EN REUNIONS ESPECíFIQUES.

El document incorpora 5 projectes que esperem ajudaran a assolir 1 objectiu ( la independència) per qualsevol dels 2 camins que, en les seves múltiples fórmules, el procés acabi seguin ( consulta -declaració d’independència) i donant resposta a les 3 línies estratègiques majoria social, internacionalització del procés i desenvolupament d’accions de sobirania.

A més a més, es va acordar aprovar una fase de PARTICIPACIó SOCIAL per a l’aportació de propostes al Pla d’Actuació 2013-2014 d’acord amb la següent metodologia i calendari:

– Període d’aportació de propostes i comentaris al pla d’actuació :

D l’1 d’Octubre al 20 d’Octubre. Aquest període quedarà obert posteriorment per a més aportacions.

– Metodologia:

Al pla d’actuació s’hi podran fer aportacions i comentaris. Els comentaris seran lliures i individuals, les aportacions seguiran els criteris del pla metodològic que es defineix en l’ANNEX-I: “GUIA DE PROJECTES” i es faran de forma col·lectiva.

– Canalització:

Els COMENTARIS: Tot soci de l’ANC podrà mostrar la seva opinió individual al pla d’actuació en forma de comentaris. Es podran fer de forma lliure a l’apartat corresponent de la pàgina URL que s’obrirà al fer clic sobre l’enllaç següent: “comentaris al pla d’actuació”.

http://www.deliberaweb.com/?seccio=veureforum&veureid=1116 [1]

Les APORTACIONS al pla d’actuació es faran enviant una fitxa d’aportació (segons el model de la fitxa d’aportació ANNEX-II). Només seran tingudes en compte les aportacions que hagin estat debatudes en alguna AT o en alguna AS, i per tant només s’admetran les que provinguin d’una adreça oficial “@assemblea.cat [2]” La fitxa d’aportació s’enviarà al correu plaactuació@assemblea.cat [2]

Tots els comentaris i especialment les aportacions seran tingudes en compte pels redactors de la VERSIÓ DEFINITIVA que es faci del document PLA d’ACTUACIÓ.

Anuncis